Kata Requirements

10th Kyu Taikyoko Sono Ichi
9th Kyu Taikyoko Sono Ni
8th Kyu Taikyoko Sono San
7th Kyu Pinan Sono Ichi
6th Kyu Pinan Sono Ni
5th Kyu Pinan Sono San
4th Kyu Sanchin Kata
3rd Kyu Pinan Sono Yon
2nd Kyu Pinan Sono Go
Gekisai Dai
1st Kyu Yansu
Tsuki No Kata
Shodan Tensho
Saiha
Nidan Kanku Dai
Gekisai Sho
Seienchin
Sandan Sushiho
Garyu
Seipai